ෂෙන්සෙන් Kinghat තාක්ෂණ සමාගම,

අපි ගැන

Bao 'යනු ෂෙන්සෙන් පිහිටා, 2009 දී පිහිටුවන ෂෙන්සෙන් Kinghat තාක්ෂණ Co., Ltd., වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදන හා ස්මාර්ට් නිරීක්ෂකයින් පාවිච්චි හා සේවා නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ.

ප්රවෘත්ති සහ තොරතුරු