ក្រុង Shenzhen Kinghat Technology Co. , Ltd.
ក្រុង Shenzhen Kinghat Technology Co. , Ltd បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2009 មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបាវ "ទីក្រុង Shenzhen មួយគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ, ការអភិវឌ្ឍ, ផលិត, ការលក់និងសេវាកម្មនៃផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងការឃ្លាំមើលរបស់ Smart ។